Integritetsskyddspolicy

Storuman Energi AB ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i Storuman Energi AB:s IT-system.

All systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell svensk integritetsskyddslagstiftning.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska Storuman Energi AB inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

Det åligger varje chef att sörja för att all personal som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.

I Storuman Energi AB ska det finnas ett personuppgiftsombud som ska arbeta självständigt och med tillräckliga resurser i form av exempelvis tid, utbildning och möjligheter till effektivt samarbete med samtliga enheter.  Personuppgiftsombudet ska granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, föra en registerförteckning över alla behandlingar, hjälpa de registrerade, lämna registerutdrag, hålla kontakten med Datainspektionen osv.

All personal som arbetar med systemutveckling, tjänsteutveckling, affärsutveckling och annat som kan påverka skyddet för den personliga integriteten i Storuman Energi AB, är skyldiga att samråda med personuppgiftsombudet innan förändringar i behandlingen av personuppgifter genomförs och när nya behandlingar planeras.