Avtalsvillkor Näringsidkare från 2018-05-01

Särskilda Avtalsvillkor
avseende elleverans Näringsidkare 1.11 2018-05-01

1. Definitioner
I dessa avtalsvillkor avses med
Avtalet:
Elhandelsavtalet, som tecknats mellan Elhandelsföretaget och Kunden, som innefattar dessa Särskilda villkor, samt vid var tid gällande Allmänna Villkor, f.n. EL 2012K.
Elhandelsföretaget:

Storuman Energi AB, 556801-1729, Tel 0951-103 35, Blå Vägen 237, 923 31 Storuman.
Elnätsföretag:
Det företag som ansluter och överför el åt Kunden.
Förbrukningsprofil:
Schablon, utvisande genomsnittlig elförbrukning i Kunds nätområde.
Hemsidan: 
www.storumanenergi.se
Kund:
Den juridiska person till vilken el säljs enligt Avtalet.
Lösenavgift: 
Avgift som betalas av Kund vid händelse av att avtal om köp av el till fast pris eller Avtal elmix upphör att gälla i förtid på Kundens initiativ. Avgiften motsvarar differensen mellan det avtalade elpriset och det elpris för motsvarande avtalsform som är gällande vid tidpunkten för uppsägningen multiplicerat med den återstående beräknade förbrukningen enligt avtalet. Lösenavgiften är dock lägst 1 000 kr.
Påslag: 
Elleverantörens avtalade tillägg i öre/kWh inkl moms för administrativa kostnader och vid var tid gällande avgifter för elcertifikat.
Uttagspunkt: 
Anläggningens id på den adress där Kunden tar ut el för förbrukning.

2. Avtalsvillkoren och dess inbördes ställning
Dessa Särskilda avtalsvillkor tillämpas av Elhandelsföretaget för Avtal med Kunden, och träder i kraft efter det att Elhandelsföretaget har godkänt Kundens ansökan om att träffa Avtal med Elhandelsföretaget. Utöver dessa Särskilda avtalsvillkor tillämpas de vid var tid gällande Allmänna villkoren för försäljning av el till kunden, f n EL 2012 N. Vid motstridande uppgifter i de avtalade villkoren, ska dessa Särskilda avtalsvillkor äga företräde före de Allmänna avtalsvillkoren.

3. Elhandelsföretagets kontroll av Kunden
Vid Kundens ansökan om att träffa Avtal med Elhandelsföretaget, utför Elhandelsföretaget en kreditprövning av Kunden. Elhandelsföretaget är inte skyldig att sluta avtal med Kund om denne inte uppfyller Elhandelsföretagets Kundkrav, såsom t.ex. krav på kreditvärdighet.

4. Information om Kunden
Det åligger Kunden att tillhandahålla Elhandelsföretaget korrekta och fullständiga uppgifter om Kunden och dennes anläggning och Uttagspunkt. Tillhandahållandet av sådana uppgifter är en förutsättning för att Avtalet ska träda i kraft. Elleverans enligt Avtalet inleds senast vid det månadsskifte som inträffar 20 dagar efter det att Kunden tillhandahållit Elhandelsföretaget de ovan nämnda uppgifterna. Elhandelsföretaget ersätter inte Kunden för utebliven elleverans som orsakats av att ofullständiga eller inkorrekta uppgifter lämnats av Kunden. Elhandelsföretaget är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Kunden äger rätt att begära rättelse av personuppgifter hos Elhandelsföretagets kundtjänst.

5. Kunds avflyttning och/eller medflyttning
Om Kunden flyttar från den adress på vilken Uttagspunkten är angiven, äger Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande efter 14 dagar.  Kunden äger alternativt rätt att medflytta Avtalet till den nya Uttagspunkten, dock förbehållet att Kunden lämnar Elhandelsföretaget meddelande om medflyttningen samt erforderliga Kund- och Uttagspunktsuppgifter enligt punkt 4 ovan senast sju (7) vardagar före medflyttningen ska verkställas. Inför en förestående avflyttning svarar Kunden för att eventuell uppsägning görs av Kundens avtal med Elnätsföretaget, samt träffar nytt avtal med aktuellt Elnätsföretag. För undvikande av oklarhet noteras sålunda att Kundens nätavgifter regleras genom Kundens avtal med Elnätsföretaget och inte i något hänseende berörs av villkoren i detta Avtal.

6. Överlåtelse av Avtalet
Elhandelsföretaget äger rätt att överlåta Avtalet till annan. Kunden får överlåta Avtalet efter skriftligt medgivande från Elhandelsföretaget.

7. Villkor för Avtal om Fast pris
Kunden förbinder sig att köpa el från Elhandelsföretaget under en i Avtalet bestämd tidsperiod. Avgiften för elcertifikat ingår i det i Avtalet specificerade elpriset med de förbehåll som följer av villkoret i punkt 13 nedan.
Aktuella priser för Avtal om Fast pris publiceras på Hemsidan. www.storumanenergi.se.
Om Kunden inte tecknar nytt avtal senast vid avtalstidens slut, övergår Avtalet till ett Avtal med Tillsvidarepris på villkor som följer av punkten 10 nedan.
Om Avtalet sägs upp av Kunden till upphörande i förtid, påförs Kunden en Lösenavgift enligt definitionen i punkten 1 ovan.

8. Villkor för Avtal Rörligt spot
Det rörliga elpriset bestäms från timme för timme och justeras mot bakgrund av det vid var tid gällande elspotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. Aktuellt pris publiceras på Hemsidan. Kunden avräknas utifrån sin elförbrukning per timme och det aktuella timpriset på Nordpool (aktuellt elprisområde i Sverige beroende av Uttagspunktens placering, svenska kronor), med ett Påslag enligt Avtalet. För Kund vars elförbrukning mäts enligt schablon, fördelas månadsförbrukningen per timme i enlighet med den Förbrukningsprofil som är aktuell i Kundens nätområde. I de fall Elhandelsföretaget inte av Elnätsföretaget erhållit en slutlig Förbrukningsprofil den 10:e dagen i månaden efter förbrukningsmånaden äger Elhandelsföretaget rätt att använda förbrukningsuppgifter i den senaste av Elnätsföretaget rapporterade Förbrukningsprofilen. Påslaget får justeras av Elhandelsföretaget under en löpande avtalsperiod och blir gällande vid det månadsskifte som inträffar närmast efter två månader från det att Elhandelsföretaget lämnat Kunden meddelande om justeringen. Sådant meddelande lämnas på Elhandelsföretagets Hemsida. www.storumanenergi.se.

Avtal Rörligt spot löper tillsvidare och upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 14 dagar efter parts uppsägning.

9. Villkor för Avtal Elmix
Avtal Elmix innebär att Kunden kan kombinera ett rörligt pris med ett fast pris, kallat fasteffekt. Aktuella priser publiceras på Hemsidan. Med fasteffekt menas att Kunden köper en på förväg bestämd mängd elkraft till ett fast pris under en i avtalet definierad period, minst en kalendermånad. Den på förväg bestämda volymen fasteffekt fördelas jämnt per timme under den tecknade kalendermånaden. Avgiften för elcertifikat ingår i det avtalade elpriset för fasteffekt, med de förbehåll som följer av villkoret i punkt 13 nedan. Om Kundens förbrukning avviker från den avtalade fasteffekten gäller följande:

Förbrukning utöver bestämd volym fasteffekt debiteras av Elhandelsföretaget enligt villkoren för Avtal Rörligt spot enligt villkoren i punkten 8 ovan.

Avtalad volym fasteffekt, som inte förbrukas av Kunden under perioden återköps av Elhandelsföretaget. Den återköpta volymen fasteffekt, inklusive elcertifikat, prissätts till aktuellt timpris spot på Nordpool (aktuellt elprisområde i Sverige beroende av anläggningens placering, svenska kronor), reducerat med ett administrativt avdrag per kWh, vilket redovisas på Elhandelsföretagets Hemsida. Det administrativa avdraget får justeras av Elhandelsföretaget under en löpande avtalsperiod och blir gällande vid det månadsskifte som inträffar närmast efter två månader från det att Elhandelsföretaget lämnat Kunden meddelande om justeringen. Sådant meddelande lämnas på Elhandelsföretagets Hemsida. www.storumanenergi.se.

Om Kunden tecknar sig för ett Avtal Elmix via Elhandelsföretagets Hemsida, och därvid tecknar sig för en volym fasteffekt, som inte godtas av Elhandelsföretaget, så förbehåller sig Elhandelsföretaget rätt att justera Kundens tecknade volym av fasteffekt.  Justering ska ske mot bakgrund av uppgifter om Kundens årsförbrukning av elkraft, som rapporterats av Kundens Elnätsföretag eller mot bakgrund av uppgifter om Kundens senaste 12 månaders elförbrukning som Elhandelsföretaget har tillgång till i sitt eget system. Rätten att justera gäller inte för ”Min mix”.

Avtalsperioden för Avtal Elmix löper under 12 månader från det att Avtalet trätt i kraft. Om part inte har sagt upp Avtalet senast 14 dagar före avtalstidens utgång, förlängs Avtalet med 12 månader med rörlig Elmix på villkor som gäller vid Avtalets omtecknande.

Om Avtalet sägs upp av Kunden till upphörande i förtid, påförs Kunden en Lösenavgift enligt definitionen i punkten 1 ovan.

10. Villkor för Avtal med Tillsvidarepris
Avtal med Tillsvidarepris gäller tillsvidare och med ett elpris som justeras en gång per månad (priset är fast under en månad). Priset fastställs den 15:e dagen i månaden före leveransmånaden och tillämpas av Elleverantören från den första dagen kommande månad. Aktuellt Tillsvidarepris publiceras av Elleverantören på Hemsidan.

Avtal med Tillsvidarepris kan endast tecknas med Kund efter avtalstidens slut enligt tredje stycket i punkt 7 ovan och löper tillsvidare och upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 14 dagar efter parts uppsägning.

11. Plustjänster
På Hemsidan tillhandahåller Elhandelsföretaget tilläggstjänster, s k plustjänster, som Kunden kan ansluta sig till mot en avgift. Sådant avtal om plustjänst löper tills vidare och upphör omedelbart vid parts uppsägning.

12. Timavräkning
Kund äger rätt att avräknas Kundens faktiska elförbrukning timme för timme, förbehållet att Kunden är timavräknad, eller avräknas genom ett motsvarande transparent system, d v s ett system i vilket Elhandelsföretaget påförs Kundens faktiska elförbrukning timme för timme.

13. Avgifter
Avgiften för elcertifikat får justeras av Elleverantören under avtalsperioden vid händelse av att energimyndigheten ändrar gällande kvotplikt eller att Elbolagets kostnad för inköp av elcertifikat påverkas av annan av myndighet vidtagen åtgärd.

14. Fakturering och betalning
Betalning ska vara Elhandelsföretaget tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen, vilken inträffar tidigast 15 dagar efter det att Elhandelsföretaget avsänt fakturan, om inte annat avtalats genom att Kund har tecknat avtal om autogirering eller automatisk betalning via Elhandelsföretagets energikonto, varvid betalning erläggs av Kunden den sista dagen varje månad.

15. Skatter
Moms tillkommer på samtliga grundpriser. Energiskatt för el som förbrukats efter 1 januari 2018 debiteras av nätbolagen. Energiskatt för el som förbrukats innan 1 januari 2018 debiteras av elhandelsbolaget, detta enligt förbrukningsperiodens lagstadgade energiskatt. Förändringar av Energiskatten och mervärdesskatt, som är beslutade genom lag eller av myndighet kan komma att ändras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse. Redovisning av sådan justering sker av Elhandelsföretaget i efterhand på fakturan.

16. Villkorsändring
Utöver vad som angivits i enskilda villkor ovan, äger Elhandelsföretaget rätt att genomföra ändringar av villkoren i Elhandelsavtalet, dessa Särskilda Avtalsvillkor samt avtal om plustjänster. Ändringar av villkoren får börja tillämpas under förutsättning att sådan ändring har meddelats Kunden två månader innan ändringen träder i kraft.

17. Kundrättigheter
Information om Kundrättigheter, energieffektivitetsåtgärder, Elhandelsföretagets hantering av klagomål och var Kunden får information och hjälp med tvistlösning, finns på Hemsidan. www.storumanenergi.se.Vid förfrågan tillhandahåller Elhandelsföretaget sådan information i annan form.