Avtalsvillkor Konsument från 2018-11-26

Särskilda Avtalsvillkor
avseende elleverans Konsument 1.14 2018-11-26

1. Definitioner
I dessa avtalsvillkor avses med
Avtalet:
Elhandelsavtalet, som tecknats mellan Elhandelsföretaget och Konsumenten, som innefattar dessa Särskilda villkor, samt vid var tid gällande Allmänna Villkor, f.n. EL 2012K.
Fullmakt:
Det medgivande som finns utformat i dessa villkor och som medför att Konsumenten givit Elhandelsföretaget i uppdrag att inhämta uppgifter från Konsumentens Elnätsföretag, respektive nuvarande Elhandelsföretag.
Elhandelsföretaget:

Storuman Energi AB, 556801-1729, Tel 0951-103 35, Blå Vägen 237, 923 31 Storuman.
Elnätsföretag:
Det företag som ansluter och överför el åt Konsumenten.
Förbrukningsprofil:
Schablon, utvisande genomsnittlig elförbrukning i Konsuments nätområde.
Hemsidan: 
www.storumanenergi.se
Konsument:  
Den fysiska person som ingår avtal med Elhandelsföretaget som privatperson och använder elen för privat bruk, utanför näringsverksamhet.
Personuppgifter:
Sådana uppgifter om Konsumenten och dennes anläggning som ensamt eller tillsammans med andra uppgifter medför att uppgifterna kan relateras till Konsumenten.
Lösenavgift: 
Avgift som betalas av Konsument vid händelse av att avtal om köp av el till fast pris eller Avtal elmix upphör att gälla i förtid på Konsuments initiativ. Avgiften motsvarar differensen mellan det avtalade elpriset och det elpris för motsvarande avtalsform som är gällande vid tidpunkten för uppsägningen multiplicerat med den återstående beräknade förbrukningen enligt avtalet. Lösenavgiften är dock lägst 1 000 kr.
Påslag: 
Elleverantörens avtalade tillägg i öre/kWh inkl moms för administrativa kostnader och vid var tid gällande avgifter för elcertifikat.
Uttagspunkt: 
Anläggningens id på den adress där Konsumenten tar ut el för förbrukning.

2. Avtalsvillkoren och dess inbördes ställning
Dessa Särskilda avtalsvillkor tillämpas av Elhandelsföretaget för Avtal med Konsument, och träder i kraft efter det att Elhandelsföretaget har godkänt Konsumentens ansökan om att träffa Avtal med Elhandelsföretaget. Utöver dessa Särskilda avtalsvillkor tillämpas de vid var tid gällande Allmänna villkoren för försäljning av el till konsument, f n EL 2012 K. Vid motstridande uppgifter i de avtalade villkoren, ska dessa Särskilda avtalsvillkor äga företräde före de Allmänna avtalsvillkoren.

3. Elhandelsföretagets kontroll av Konsumenten
Vid Konsumentens ansökan om att träffa Avtal med Elhandelsföretaget, utför Elhandelsföretaget en kreditprövning av Konsumenten. Elhandelsföretaget är inte skyldig att sluta avtal med Konsument om denne inte uppfyller Elhandelsföretagets Konsumentkrav, såsom t.ex. krav på kreditvärdighet.

4. Leveransstart och Information från Konsumenten
Det åligger Konsumenten att tillhandahålla Elhandelsföretaget korrekta och fullständiga uppgifter om Konsumenten och dennes anläggning och Uttagspunkt, vilket är en förutsättning för att Avtalet ska träda i kraft.
Elleverans enligt Avtalet inleds senast vid det månadsskifte som inträffar 20 dagar efter det att Konsumenten tillhandahållit Elhandelsföretaget de ovan nämnda uppgifterna. Elhandelsföretaget ersätter inte Konsumenten för utebliven elleverans som orsakats av att ofullständiga eller inkorrekta uppgifter lämnats av Konsumenten.

5. Konsuments avflyttning och/eller medflyttning
Om Konsumenten flyttar från den adress på vilken Uttagspunkten är angiven, äger Konsumenten rätt att säga upp Avtalet till upphörande efter 14 dagar.  Konsumenten äger alternativt rätt att medflytta Avtalet till den nya Uttagspunkten, dock förbehållet att Konsumenten lämnar Elhandelsföretaget meddelande om medflyttningen samt erforderliga Konsument- och Uttagspunktsuppgifter enligt punkt 4 ovan senast sju (7) vardagar före medflyttningen ska verkställas. Inför en förestående avflyttning svarar Konsumenten för att eventuell uppsägning görs av Konsumentens avtal med Elnätsföretaget, samt träffar nytt avtal med aktuellt Elnätsföretag. För undvikande av oklarhet noteras sålunda att Konsumentens nätavgifter regleras genom Konsumentens avtal med Elnätsföretaget och inte i något hänseende berörs av villkoren i detta Avtal.

6. Överlåtelse av Avtalet
Elhandelsföretaget äger rätt att överlåta Avtalet till annan. Konsumenten får överlåta Avtalet efter skriftligt medgivande från Elhandelsföretaget.

7. Villkor för Avtal om Fast pris
Konsumenten förbinder sig att köpa el från Elhandelsföretaget under en i Avtalet bestämd tidsperiod. Avgiften för elcertifikat ingår i det i Avtalet specificerade elpriset med de förbehåll som följer av villkoret i punkt 13 nedan.
Aktuella priser för Avtal om Fast pris publiceras på Hemsidan. www.storumanenergi.se.
Om Konsumenten inte tecknar nytt avtal senast vid avtalstidens slut, övergår Avtalet till ett Avtal med Tillsvidarepris på villkor som följer av punkten 10 nedan.
Om Avtalet sägs upp av Konsumenten till upphörande i förtid, påförs Konsumenten en Lösenavgift enligt definitionen i punkten 1 ovan.

8. Villkor för Avtal Rörligt spot
Det rörliga elpriset bestäms från timme för timme och justeras mot bakgrund av det vid var tid gällande elspotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. Aktuellt pris publiceras på Hemsidan. Konsumenten avräknas utifrån sin elförbrukning per timme och det aktuella timpriset på Nordpool (aktuellt elprisområde i Sverige beroende av Uttagspunktens placering, svenska kronor), med ett Påslag enligt Avtalet. För Konsument vars elförbrukning mäts enligt schablon, fördelas månadsförbrukningen per timme i enlighet med den Förbrukningsprofil som är aktuell i Konsumentens nätområde. I de fall Elhandelsföretaget inte av Elnätsföretaget erhållit en slutlig Förbrukningsprofil den 10:e dagen i månaden efter förbrukningsmånaden äger Elhandelsföretaget rätt att använda förbrukningsuppgifter i den senaste av Elnätsföretaget rapporterade Förbrukningsprofilen. Påslaget får justeras av Elhandelsföretaget under en löpande avtalsperiod och blir gällande vid det månadsskifte som inträffar närmast efter två månader från det att Elhandelsföretaget lämnat Konsumenten meddelande om justeringen. Sådant meddelande lämnas på Elhandelsföretagets Hemsida. www.storumanenergi.se.

Avtal Rörligt spot löper tillsvidare och upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 14 dagar efter parts uppsägning.

9. Villkor för Avtal Elmix
Avtal Elmix innebär att Konsumenten kan kombinera ett rörligt pris med ett fast pris, kallat fasteffekt. Aktuella priser publiceras på Hemsidan. Med fasteffekt menas att Konsumenten köper en på förväg bestämd mängd elkraft till ett fast pris under en i avtalet definierad period, minst en kalendermånad. Den på förväg bestämda volymen fasteffekt fördelas jämnt per timme under den tecknade kalendermånaden. Avgiften för elcertifikat ingår i det avtalade elpriset för fasteffekt, med de förbehåll som följer av villkoret i punkt 13 nedan. Om Konsumentens förbrukning avviker från den avtalade fasteffekten gäller följande:

Förbrukning utöver bestämd volym fasteffekt debiteras av Elhandelsföretaget enligt villkoren för Avtal Rörligt spot enligt villkoren i punkten 8 ovan.

Avtalad volym fasteffekt, som inte förbrukas av Konsumenten under perioden återköps av Elhandelsföretaget. Den återköpta volymen fasteffekt, inklusive elcertifikat, prissätts till aktuellt timpris spot på Nordpool (aktuellt elprisområde i Sverige beroende av anläggningens placering, svenska kronor), reducerat med ett administrativt avdrag per kWh, vilket redovisas på Elhandelsföretagets Hemsida. Det administrativa avdraget får justeras av Elhandelsföretaget under en löpande avtalsperiod och blir gällande vid det månadsskifte som inträffar närmast efter två månader från det att Elhandelsföretaget lämnat Konsumenten meddelande om justeringen. Sådant meddelande lämnas på Elhandelsföretagets Hemsida. www.storumanenergi.se.

Om Konsumenten tecknar sig för ett Avtal Elmix via Elhandelsföretagets Hemsida, och därvid tecknar sig för en volym fasteffekt, som inte godtas av Elhandelsföretaget, så förbehåller sig Elhandelsföretaget rätt att justera Konsumentens tecknade volym av fasteffekt.  Justering ska ske mot bakgrund av uppgifter om Konsumentens årsförbrukning av elkraft, som rapporterats av Konsumentens Elnätsföretag eller mot bakgrund av uppgifter om Konsumentens senaste 12 månaders elförbrukning som Elhandelsföretaget har tillgång till i sitt eget system. Rätten att justera gäller inte för ”Min mix”.

Avtalsperioden för Avtal Elmix löper under 12, 24 eller 36 månader från det att Avtalet trätt i kraft. Om part inte har sagt upp Avtalet senast 14 dagar före avtalstidens utgång, förlängs Avtalet med 12 månader med rörlig Elmix på villkor som gäller vid Avtalets omtecknande.

Om Avtalet sägs upp av Konsumenten till upphörande i förtid, påförs Konsumenten en Lösenavgift enligt definitionen i punkten 1 ovan.

10. Villkor för Avtal med Tillsvidarepris
Avtal med Tillsvidarepris gäller tillsvidare och med ett elpris som justeras en gång per månad (priset är fast under en månad). Priset fastställs den 15:e dagen i månaden före leveransmånaden och tillämpas av Elleverantören från den första dagen kommande månad. Aktuellt Tillsvidarepris publiceras av Elleverantören på Hemsidan.

Avtal med Tillsvidarepris kan endast tecknas med Konsument efter avtalstidens slut enligt tredje stycket i punkt 7 ovan och löper tillsvidare och upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 14 dagar efter parts uppsägning.

11. Plustjänster
På Hemsidan tillhandahåller Elhandelsföretaget tilläggstjänster, s k plustjänster, som Konsumenten kan ansluta sig till mot en avgift. Sådant avtal om plustjänst löper tills vidare och upphör omedelbart vid parts uppsägning.

12. Timavräkning
Konsument äger rätt att avräknas Konsumentens faktiska elförbrukning timme för timme, förbehållet att Konsumenten är timavräknad, eller avräknas genom ett motsvarande transparent system, d v s ett system i vilket Elhandelsföretaget påförs Konsumentens faktiska elförbrukning timme för timme.

13. Avgifter
Avgiften för elcertifikat får justeras av Elleverantören under avtalsperioden vid händelse av att energimyndigheten ändrar gällande kvotplikt eller att Elbolagets kostnad för inköp av elcertifikat påverkas av annan av myndighet vidtagen åtgärd.

14. Fakturering och betalning
Betalning ska vara Elhandelsföretaget tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen, vilken inträffar tidigast 15 dagar efter det att Elhandelsföretaget avsänt fakturan, om inte annat avtalats genom att Konsument har tecknat avtal om autogirering eller automatisk betalning via Elhandelsföretagets energikonto, varvid betalning erläggs av Konsumenten den sista dagen varje månad.

15. Skatter
Moms tillkommer på samtliga grundpriser. Energiskatt för el som förbrukats efter 1 januari 2018 debiteras av nätbolagen. Energiskatt för el som förbrukats innan 1 januari 2018 debiteras av elhandelsbolaget, detta enligt förbrukningsperiodens lagstadgade energiskatt. Förändringar av Energiskatten och mervärdesskatt, som är beslutade genom lag eller av myndighet kan komma att ändras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse. Redovisning av sådan justering sker av Elhandelsföretaget i efterhand på fakturan.

16. Villkorsändring
Utöver vad som angivits i enskilda villkor ovan, äger Elhandelsföretaget rätt att genomföra ändringar av villkoren i Elhandelsavtalet, dessa Särskilda Avtalsvillkor samt avtal om plustjänster. Ändringar av villkoren får börja tillämpas under förutsättning att sådan ändring har meddelats Konsumenten två månader innan ändringen träder i kraft.

17. Konsumenträttigheter
Information om konsumenträttigheter, energieffektivitetsåtgärder, Elhandelsföretagets hantering av klagomål och var Konsumenten får information och hjälp med tvistlösning, finns på Hemsidan. www.storumanenergi.se.Vid förfrågan tillhandahåller Elhandelsföretaget sådan information i annan form.

Elleverans enligt Avtalet inleds senast vid det månadsskifte som inträffar 20 dagar efter det att Konsumenten tillhandahållit Elhandelsföretaget de ovan nämnda uppgifterna. Elhandelsföretaget ersätter inte Konsumenten för utebliven elleverans som orsakats av att ofullständiga eller inkorrekta uppgifter lämnats av Konsumenten.

18.Behandling av Personuppgifter
Elhandelsföretaget är Personuppgiftsansvarig för hanteringen av alla personuppgifter som behandlas. Dessa uppgifter behandlas för att Elhandelsföretaget ska kunna fullgöra Avtalet, tillhandahålla Kundtjänster, utveckla produkter och fullgöra lagstadgade skyldigheter. Konsumenten har rätt att begära rättelse av felaktiga Personuppgifter och utdrag om vilka Personuppgifter som behandlas hos Elhandelsföretaget. Kontakta alltid vår Kundtjänst om ni har frågor. Fullständig information om vår hantering av Personuppgifter finner du på vår hemsida www.storumanenergi.se

19. Fullmakt
Genom att ingå Avtal med Elhandelsföretaget så lämnar Konsumenten fullmakt till Elhandelsföretaget enligt nedan:
• Fullmakt att i Konsumentens ställe efterfråga och inhämta uppgifter från Konsumentens Elnätsföretag, avseende nätavtal och förbrukningsanläggning.
• Fullmakt att i Konsumentens ställe efterfråga och inhämta uppgifter från Konsumentens nuvarande Elhandelsföretag, avseende elhandelsavtalets löptid och villkor. Samt att säga upp nuvarande/framtida elhandelsavtal.
Fullmakten upphör att gälla senast en (1) månad efter att Avtalet upphört att gälla, eller då fullmakten återkallats.