Allmänna Kontobestämmelser, Energikonto

1. Parter

Tillhandahållare av konto: Storuman Energi AB 556801-1729, nedan kallat Energibolaget.
Kontohavare: Den som tecknat avtal med Energibolaget om Energikonto, nedan kallad Kontohavare eller Kund.

2. Definitioner

Autogirering: Tjänst för betalningstransaktion där Kontohavaren har lämnat medgivande till Energibolaget att automatiskt och periodiskt lyfta ett aviserat belopp från Kontohavarens konto. Kund som ansökt om Energikonto har tillika lämnat medgivande till Autogirering.
Avtalet: Det avtal om Energikonto som träffas mellan Energibolaget och Kontohavaren, innefattande dessa Kontobestämmelser.
Inlåningsränta: Dag för dag-ränta på Tillgodohavanden som redovisas till Kontohavaren månatligen och läggs till kapitalbeloppet vid utgången av varje kalenderår, eller när kontot avslutas. Dag för dag-ränta innebär att ränta beräknas på det belopp som finns på kontot varje dag.
Energikonto: Räntebärande konto administrerat av Energibolaget med rätt för Kontohavaren att ha maximalt Tillgodohavande om 30 000 kr samt, om sådan beviljas, en kredit om 5 000 kr om annat ej avtalats mellan parterna. Nedan benämns ibland Energikonto som ”konto”.
Hemsidan: Energibolagets hemsida www.storumanenergi.se.
Lägsta belopp att betala: 30 procent av det Samlade fordringsbeloppet, dock lägst 100 kr.
Samlade fordringsbeloppet: Energibolagets ackumulerade fordringar mot Kund, innefattande upparbetade och till betalning förfallna fordringar för elleveranser, Kreditränta och avgifter.
Skuldsaldo: Belopp motsvarande den kredit som Kontohavaren har utnyttjat. Energibolaget är fordringsägare gentemot Kontohavaren beträffande Skuldsaldot på Energikontot.
Tillgodohavande: Medel på Energikontot överstigande 0 kr, dock max 30 000 kr.
Utgående saldo: Saldo på Energikontot per den dag som kontoutdraget genereras, vilket utgör Energibolagets Samlade fordringsbelopp mot Kunden eller, om Tillgodohavande finns, den fordran Kunden har gentemot Energibolaget.
Kreditränta: En ränta på Skuldsaldot som förfaller till betalning månatligen och som baseras på en årlig räntesats och enligt de grunder som Energibolaget vid var tid tillämpar.

3. Allmänt om Energikonto

Tjänsten Energikonto tillhandahålls för Energibolagets kunder som beviljas konto av Energibolaget enligt nedanstående. Energikonto är en tjänst som tillhandahålls primärt för att kunden ska kunna jämna ut sina elkostnader under året.
Detta åstadkoms t ex genom att Kontohavaren disponerar sina inbetalningar på kontot på sätt så att ett Tillgodohavande uppkommer under perioder på året då elförbrukningen är låg, vilket Tillgodohavande används tillsammans med kontots kreditfunktion vid perioder på året då Kontohavarens elförbrukning är högre. I tillämpliga delar gäller också branschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för leverans av el. För närvarande med beteckningen El 2012 K. Med Energikontot följer vid var tid gällande Inlånings- samt Kreditränta.

Om det maximala Tillgodohavandet (30 000 kr) på Energikontot överskrids, så återbetalas överskjutande del till kunden. Kontohavarens Tillgodohavande omfattas ej av insättningsgaranti enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti eller lag (1944:181) om redovisningsmedel.

Den avtalade månadsavgiften debiteras kontot varje månad och redovisas på kontoutdraget. I samband med att Energikontot registreras av Energibolaget, debiteras en uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften redovisas på första kontoutdraget.
Avgifter utgår med belopp och enligt de grunder som Energibolaget vid varje tid allmänt tillämpar.

4. Ansökan om konto

Energikonto med kredit kan beviljas efter Kunds ansökan och sedvanlig kreditprövning. Efter att ansökan har godkänts av Energibolaget översänds bekräftelse på ingånget avtal till Kontohavaren. Kontohavaren ansvarar för att krediten inte överskrids vid något tillfälle. Ansökan om höjning av kreditgräns skall ske skriftligt och kan beviljas av Energibolaget efter sedvanlig kreditprövning.

5. Avisering och betalning

Varje månad utfärdar Energibolaget ett kontoutdrag avseende Energikontot. Av kontoutdraget framgår periodens (föregående månad) händelser på kontot. På kontoutdraget redovisas Kontohavarens ingående saldo vid periodens början, påförda elkostnader för föregående period, Kunds inbetalningar till kontot, räntor, avgifter, det Utgående saldot samt en avisering om Kontohavarens Lägsta belopp att betala. Till kontoutdraget bifogas en specifikation avseende Kundens elförbrukning för den föregående perioden. På kontoutdraget anges betalningens förfallodag vilken normalt infaller den sista dagen i månaden. Energibolaget äger rätt att avräkna alla inbetalningar efter eget bestämmande, vilket normalt innebär att erhållna inbetalningar i första hand avräknas mot avgifter, i andra hand mot ränta och i tredje hand mot kapital.
Kontohavarens betalning av Energibolagets Samlade fordringsbelopp sker direkt från Kontohavarens Energikonto enligt något av följande:

• För det fall Kontohavaren har ett Tillgodohavande på kontot som överstiger Energibolagets Samlade fordringsbelopp, så dras hela detta belopp från Energikontot genom Autogirering.

• För det fall Tillgodohavanden saknas på kontot för betalning av hela det Samlade fordringsbeloppet, får Kontohavaren utnyttja kontots kredit med högst ett belopp som motsvarar det Utgående saldot reducerat med det Lägsta beloppet att betala. För undvikande av oklarhet noteras att Kontohavaren sålunda alltid är ålagd att på förfallodagen till Energibolaget betala det på kontoutdraget angivna Lägsta beloppet att betala, samt tillse att kreditgränsen för kontot inte överskrids. Skulle det Samlade fordringsbeloppet understiga det Lägsta beloppet att betala behöver kunden endast erlägga det Samlade fordringsbeloppet. Vid utnyttjande av krediten belastas kontot med tillkommande räntor och avgifter. Avgifter ingår i underlaget för följande månaders ränteberäkning. Krediträntan beräknas på kontots ackumulerade Skuldsaldo, vilket innebär att ränta på ränta kan förekomma.

6. Kontohavarens dröjsmål med betalning samt övertrassering

Kontohavaren ska tillse att betalning erläggs till Energibolaget senast på förfallodagen. Kontohavaren ska vidare tillse att den avtalade kreditgränsen på kontot inte överskrids.
Vid Kontohavares dröjsmål med betalning eller utebliven betalning har Energibolaget rätt att ta ut en dröjsmålsränta, vilken beräknas som kontots Kreditränta med ett tillägg om sex (6) procentenheter.
För det fall kontot övertrasseras är kontohavaren skyldig att omedelbart sätta in det bristande beloppet på kontot. Vid övertrassering av kontot har rätt Energibolaget rätt att ta ut en övertrasseringsränta som beräknas som kontots Kreditränta med ett tillägg om sex (6) procentenheter. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras kontot en påminnelseavgift. Eventuella inkassokostnader debiteras enligt gällande lag.

7. Medgivande till Autogirering

Kontohavaren medger att Energibolaget får göra uttag från Energikontot för betalning av utförda och specificerade elleveranser, Krediträntor och avgifter via autogiro.

8. Utbetalning av Tillgodohavanden

Kontohavaren får disponera sitt Tillgodohavande på kontot genom uttag från kontot. Kontohavaren har rätt till 12 stycken avgiftsfria uttag per år.
Begär Kontohavaren fler uttag per år än vad som anges ovan tillkommer en avgift per uttagstillfälle på 50 kr.

9. Ändring av kontobestämmelser

Energibolaget äger rätt att när som helst under avtalsperioden ändra villkoren i dessa Kontobestämmelser utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Sådan ändring träder i kraft vid det andra månadsskiftet efter det att ändringen har meddelats Kontohavaren via Energibolagets information på Hemsidan. Om kontohavare inte godkänner ändringen får denne, jämlikt villkoret i punkten 11 nedan, omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet om Energikonto före den dag då ändringarna träder ikraft och därmed avsluta sitt energikonto.

10. Namn eller adressändring

Kontohavaren är skyldig att omedelbart skriftligen underrätta Energibolaget vid namn- och/eller adressändring.

11. Överlåtelse

Energibolaget äger rätt att till oförändrade villkor överlåta uppkomna fordringar enligt Avtalet på annan.

12. Giltighetstid och uppsägning av Avtalet

Avtalet löper tillsvidare och så länge kunden har ett avtal med Energibolaget om elleverans. Avtalet kan av Kontohavaren sägas upp till omedelbart upphörande när som helst under avtalsperioden. En sådan uppsägning skall ske skriftligt. Energibolaget kan med en månads varsel säga upp Avtalet. Energibolaget får dock säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Kontohavaren bryter mot villkor i Avtalet och avtalsbrottet är att betrakta som väsentligt. Ett väsentligt avtalsbrott utgörs t ex, men inte uteslutande, av Kontohavarens upprepade betalningsförseelser eller om Kontohavaren är i dröjsmål med betalningen sedan mer än en månad med ett belopp som överstiger Lägsta belopp att betala enligt kontoutdraget.

Om Kundens avtal med Energibolaget om elleveranser upphör att gälla, upphör detta Avtal att gälla samtidigt därmed.

13. Vid avtalets upphörande

När Avtalet upphör att gälla avslutas Energikontot. Därvid återbetalas eventuella Tillgodohavanden till Kontohavaren. Eventuell inlåningsränta återbetalas till Kunden vid närmast följande årsskifte. Skuldsaldo som belastar Energikontot vid avtalets upphörande förfaller till betalning inom 30 dagar därefter. För undvikande av oklarhet noteras att denna kapitalskuld kan bli föremål för i lag reglerade sanktioner, t.ex. frånkoppling av elöverföring på grund av bristande betalning.

14. Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Energibolaget kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Energibolaget som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners.
Kontohavare som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Energibolaget detta. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.
Kontohavaren har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kontohavaren kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om denne.
Begäran om sådan information eller rättelse ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och ställas till Energibolaget.

15. Force majeure/ansvar

Energibolaget ansvarar inte för skada som beror på osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Energibolaget inte har något inflytande över och vars konsekvenser inte varit möjliga för Energibolaget att förutse, såsom t ex lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet.